07:30 Shuko Aoyama / Ena Shibahara – Kateryna Bondarenko / Sharon Fichman